Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS bemutatása

 

A leírás a 4/2013 (I.11.) EMMI –rendeletre, valamint a KER (Közös Európai Referenciakeret)-szintekre épül.

 

A képzés legfontosabb céljai:

-          magas szintű idegennyelv-tudás megszerzése,

-          az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztése,

-          az idegennyelvi kommunikáció, mint kompetencia kiegyensúlyozott fejlesztése,

-          intenzív célnyelvi műveltség (a célnyelvi országok történelmének, irodalmának, földrajzának, kultúrájának ismerete),

-          a magyar kultúra megismertetése másokkal a célnyelven,

-          a két tanítási nyelvű képzésben maradva a középiskolai képzést követően a tanuló a felsőfokú tanulmányokat a magyar mellett a célnyelven is folytathassa,

-          később hivatását magas szintű nyelvtudással művelje.

A Bartók iskolában a két tanítási nyelvű képzésben felhasznált óraszámok miatt az 1. és 2. évfolyamban a magyar nyelv és irodalomra (olvasás, írás) fordított heti óraszám kevesebb.
Normál tantervű osztályok: 1. évfolyamon 8,5 óra / hét; 2. évfolyamon 8 óra / hét magyaróra. A két tanítási nyelvű képzésben ez az óraszám mindkét évfolyamon heti 7 óra.


A célnyelv (angol) és a célnyelven történő tantárgyak tanítása:

-          a kettő egyidejűleg kezdődik,

-          évfolyamonként három tantárgy oktatása a célnyelven folyik, a Bartók iskolában ez az alábbiak szerint alakul:

  • 1-2. évfolyam: ének-zene, testnevelés és sport, technika, életvitel és gyakorlat;
  • 3-4 évfolyam. környezetismeret, testnevelés és sport, technika, életvitel és gyakorlat;
  • 5-6. évfolyam: természetismeret, országismeret, informatika;
  • 7-8. évfolyam: földrajz, országismeret, informatika.

A célnyelvi civilizáció (országismeret) tantárgy kötelező elemei:

-          a célnyelvi országok mindennapjai, kultúrája,

-          a célnyelvi országok társadalmi viszonyai, politikája, gazdasága,

-          a célnyelvi országok földrajza,

-          a célnyelvi országok történelme, történelmi fordulópontjai,

-          a célnyelvi országok irodalma, képzőművészete, zeneművészete,

-          a célnyelvi országok ikonikus alakjai, épületei.

KER-szintek:

A Közös Európai Referenciakeret szintjei azokat a „standardizált” elemeket tartalmazzák, amelyekre az EU-ban és az EU-n kívül a nyelvvizsgák, nyelvi készségfelmérők épülnek.

-          a 4. évfolyam végén a KER A1-es szintjének,

-          a 6. évfolyam végén az A2-es szintjének,

-          a 8. évfolyam végén a B1-es szintnek megfelelő tudással kell rendelkezni

-          A 4. és a 6. évfolyamon szintfelmérés van, ahol ha a tanuló nem éri el az elvárt szintet, nem folytathatja tanulmányait a két tanítási nyelvű képzésben;

-          A 8. évfolyam végén B1-es vagy B2-es szintű államilag elismert nyelvvizsga megszerzése ajánlott – a tanév végi OKÉV-mérés a B1-es szintnek megfelelő kompetenciák meglétét méri (hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése és íráskszség), a mérés sikeres teljesítése a B1-es, alapfokú nyelvvizsgával nem egyenértékű.

A1-es szint:

-          Megérti azokat az ismert szavakat és alapkifejezéseket, amelyek az egyénre, a családra vagy a közvetlen környezetre vonatkoznak;

-          Megérti az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat, bizonyos tájékoztató feliratokat, reklámokat vagy a katalógusokban szereplő információkat

-          Egyszerűen társalog, egyszerű kérdéseket tesz fel, ill. és azokra válaszol az alapszükségleteket és a nagyon általános témákat illetően;

-          Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal bemutatja a lakhelyét és az ismerőseit;

-          Rövid, egyszerű szöveget ír (pl. email-üdvözlet), a személyes adatait kérő űrlapokat kitölti.

A2-es szint:

-          Megérti azokat a kifejezéseket és a leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a legszűkebben vett személyes élettérrel kapcsolatosak (pl. fontosabb személyi és családi adatok, bevásárlás, lakóhely és környéke, iskola /munka). A lényeget megérti a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból (híradásokból);

-          Nyilvánvaló információkat az egyszerű, hétköznapi szövegekben (hirdetések, prospektusok, étlapok és menetrendek, internetes felületek) megtalál; továbbá rövid, egyszerű magánleveleket megért;

-          Ismert témáról vagy cselekvésről egyszerűen és közvetlenül információt cserél, mindennapi párbeszédeket még nem folyamatos beszéddel, de lebonyolít;

-          Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszél magáról, lakhelyéről, a családtagjairól és másokról, az életkörülményeiről, a tanulmányairól, a mindennapjairól, az iskolájáról (tanulmányairól / munkájáról);

-          Rövid és egyszerű üzeneteket, üdvözletet, magánleveleket (meghívás, köszönőlevél stb.) megír.

B1-es szint:

-          Az érthető, mindennapi beszéd során, amikor jól ismert (iskolában / munkahelyen, szabadidőben stb.) gyakran felvetődő témákról esik szó, megérti a lényeget. Ugyanígy kiszűri a lényeges információt olyan rádió- és tévéműsorból, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról;

-          Megéreti azokat a szövegeket, amelyek gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi témákban íródtak. Megéri azokat a magánleveleket, amelyek eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak;

-          Társalog a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témákban. Felkészülés nélkül képes bekapcsolódni társalgásokba, amelyek valamely ismert vagy számára érdekes témáról szólnak, illetve kapcsolódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, iskola / munka, utazás, aktuális események);

-          Élményeiről, bizonyos eseményekről, az álmairól, a reményeiről és a terveiről beszél, beszámol. Röviden indokol és magyarázza a véleményeit, a terveit. Elmesél történeket, egy könyv vagy film cselekményét, továbbá leírja a mű rá gyakorolt hatását;

-          Rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget / magánlevelet ír az ismert vagy számára érdekesnek tartott témákról, élményekről, benyomásokról.